Pēc vēl neapstiprinātas informācijas VARAM ir apturējusi Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 2016-2027.gadam. Esmu saņēmis arī iedzīvotāju vēstuli VARAM, pēc kuras visticamāk ministrija ir arī pieņēmusi šādu lēmumu. Jau kādu laiku pašvaldību vada L.Zariņa, un pašvaldības izpilddirektors tā arī lidz šim nav atrasts. Šajā laikā pašvaldībai nākas segt tiesas izdevumus, no VARAM saņemt vēstules, kur ministrija aicina pašvaldību ievērot normatīvos aktus un vēl dažādas nebūšanas. Tomēr varbūt domes priekšsēdētājs I.Balodis beidzot padomās par novadu nevis turpinās spēlēt politiskās spēlītes?

Nopublicēju iedzīvotāju vēstuli, uz kuras pamata iespējams VARAM pieņēma lēmumu par teritorijas plānojuma apturēšanu:

Lielvārdes novada dome 25.01.2017. sēdē Nr.1 pieņēma lēmumu Nr.20 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.3 „Teritorija attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorija plānojums 2016-2027.gadam”grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantu, kurš regulē Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un lokālplānojuma pārsūdzēšanu, vēršamies pie atbildīgās ministrijas ar attiecīgu iesniegumu, un proti:

Lielvārdes novada teritorijas plānojumā Individuālo augļu dārzu teritorijai ir nomainīts funkcionālais zonējums no Dzīvojamā-dārzu teritorija DzDT uz Savrupmāju apbūves teritorija DzS1. Sakarā ar to, ka sākotnēji galvenais zemes un būvju izmantošanas veids agrāk bija dārzkopības vajadzībām, bet tagad ir izveidojusies par ģimenes dzīvojamo māju teritoriju ar paaugstinātu apbūves blīvumu, ir tikai loģiski par funkcionālā zonējuma maiņu.

Bet mums ir aizdomas, ka pašvaldības darbinieki ir personīgi ieinteresētas kavēt un traucēt šīs teritorijas attīstību, jo no viņu puses tika izdarīts izņēmums par šīs teritorijas zonējumu, un tas tika noteikts nevis kā DzS, bet gan kā DzS1, kuram tika piemēroti speciāli izstrādāti teritorijas izmantošanas noteikumi un veidi. Mūsuprāt augstāk minētās personas ir nonākušas konfliktā ar savu amatu, jo tā vietā, lai veicinātu dzīves vides kvalitātes paaugstināšanu, pieturās pie pierastajiem „kolhoza laiku” saimniekošanas ieradumiem, kuri nenāk par labu novada ekonomiskajai attīstībai. Protams, no vienas puses mēs varam saprast, ka ir cilvēki, kuri pirmspensijas vecumā vairs nav ieinteresēti novada attīstībā. Pašlaik tiek darīts viss, lai saglabātu šo „post padomijas pieminekli” ar pussagruvušām dārza būdiņām, piemēsloto apkārtni un nesakārtoto vidi. Diemžēl likumu normas aizliedz uzņemt un pievienot šim iesniegumam fotogrāfijas, kurās vizuāli varētu redzēt esošo situāciju. Ir arī aizdomas, ka Būvvaldē tiek nopludināta informācija trešajām personām par iesniegtiem dokumentiem, kā rezultātā tiek nepamatoti rakstītas sūdzības un traucēti attiecīgie dienesti, kā, piemēram: pašvaldības policija, vides pārvalde, ugunsdzēsības un glābšanas dienests u.t.t.,

 

 

Lielvārdes teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir noteikts, ka:

 • Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

 

Savukārt Savrupmāju apbūves teritorija (DzS 1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

 

 • DzS Teritorijas papildizmantošanas veidi ir:
 1. Dārza māju apbūve (11003).
 2. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus.
 3. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
 4. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
 5. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
 6. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
 7. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Publiski pieejami un labiekārtoti parki (t.sk. atrakciju un atpūtas parki), botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales laukumi, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (t.sk. nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.
 8. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
 9. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei.

 

Savukārt DzS1 Teritorijas papildizmantošanas veidi ir tikai:

 1. Dārza māju apbūve (11003).
 2. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002)

Praktiski šis iedalījums aizliedz zemes īpašniekiem veikt likumiski jebkādu saimniecisko darbību, jo burtiski tulkojot šo noteikumu normu, var aizliegt jebkuru saimniecisko darbību, kura it kā rada traucējumus iedzīvotājiem.

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā mūsu priekšlikumi netika iesniegti, jo ticējām būvvaldes atbildīgo darbinieku godaprātam, kā arī vēlmei attīstīt un sakārtot teritorijas pašvaldībā.

 

Teritorija ar zonējumu DzS1 robežojas pamatā ar DzS, kā arī ar Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R), kura ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru, un Tehniskās apbūves teritoriju (TA) , kura ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru. Līdz ar ko nav izskaidrojams fakts, kāpēc blakus teritorijai (TA), kur funkcionē Lielvārdes novada Lāčplēša teritorijas dzīvojamā masīva katlu māja, un blakus teritorijai (R), kur saskaņā ar Lielvārdes novada teritorijas plānojumu, ir atļauts būvēt ne tikai rūpniecības uzņēmumus, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumus, bet arī lidostu, nosaka zonējumu DzS1! nevis DzS

Teritorijas attīstības plānošanas likuma mērķis ir panākt, ka teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku.

Saskaņā ar likumu, Vietējai pašvaldībai teritorijas plānojumu jāizstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un jāievēro citi nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, reglamentē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus.(TAPL 23.p.)

Pamatojoties uz Vispārīgajiem teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumiem, plānojot teritoriju un veidojot vidi, ievēro līdzvērtīgu iespēju principu, kas paredz iespēju visiem sabiedrības locekļiem pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē, nodrošinot līdzvērtīgu pieejamību transporta infrastruktūrai, ārtelpai, mājokļiem, mācību un ārstniecības iestādēm, darba vietām, kultūras, sporta, atpūtas un citiem objektiem, kā arī informācijas, sakaru, elektroniskajiem un citiem pakalpojumiem.

Teritorijas plānojumos, lokālplānojumos vai detālplānojumos nosaka funkcionālās zonas, lai parādītu un nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu atļautos izmantošanas veidus.

Lai gan augstāk minētie noteikumi atļauj, atkarībā no konkrētās situācijas un izvēlētās detalizācijas pakāpes teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā katrai funkcionālajai zonai noteikt apakšzonas, pievienojot funkcionālās zonas apzīmējuma burtiem ciparu indeksu un attiecīgi teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos precizēt izmantošanas veidus un apbūves parametrus, nav saprotams jēdziens „konkrētā situācija”. Mūsuprāt, vienīgā „situācija” ir centieni saglābāt neattīstītu teritoriju pilsētas centrā.

Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1) papildizmantošans veidos ir noteikta Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma. Tas nozīmē, ka īpašniekiem ir liegts ne tikai savrups dzīvesveids un legāla saimnieciskā darbība, bet arī aizliegts labiekārtot sabiedrībai pieejamās teritorijas un telpas, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma piederības.

Kā redzams funkcionālā zonējuma grafiskajā daļā, tāda funkcionālā zona DzS1 ir tikai vienā vietā Lielvārdē un, likumsakarīgi, tikai tur, kur īpašums-mazdārziņš pieder Lielvārdes novada būvvaldes darbiniecei.

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantu, lūdzam :

informēt Lielvārdes novada pašvaldību par saņemto iesniegumu;

izskatīt iesniegumu un apturēt saistošos noteikumus;

TG Facebook Comments