Rītdien, 29.12.2016., paredzēta šī gada pēdējā domes sēde. Vai iedzīvotāji ar domes sēdes darba kārtību varēs iepazīties pēc domes sēdes vai atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” 27.pantam –
27. pants. Domes kārtējās sēdes sasauc priekšsēdētājs ne retāk kā reizi mēnesī, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot darba kārtību.
Domes deputātiem par kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību tiek paziņots pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.
Paziņojums par domes kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā vai pie tās un publicē pašvaldības mājaslapā internetā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.1997., 21.12.2000., 17.02.2005., 17.07.2008. un 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2010.)
Pagaidām, 28.12.2016. 15.13 izskatās šādi:
http://www.lielvarde.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=4190067&Itemid=541

TG Facebook Comments