Month: jūlijs 2017

Par politisko atbildību jaunajā domes sastāvā

Pagājis ne tikai mēnesis, kā domi vada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele, bet ir arī sadalīti amati komitejās. Īsti laikam nepiekritīšu domes deputātam Jānim Mazitānam par varas sagrābšanu Lielvārdes novada domē, tomēr fakti par deputātu darbu komitejās ir interesanti.

Kopā visās komitejās ir 27 vietas, kur Finanšu komitejā par komitejas priekšsēdētāju automātiski kļūst domes priekšsēdētājs un par vietnieku domes priekšsēdētāja vietnieks.

No 27 vietām komitejās gandrīz puse jeb 12 ir Zemnieku savienības deputātiem, pie tam 3 komiteju vadība un 4 komiteju priekšsēdētāju vietnieki ir no Zemnieku savienības. A.Peisenieks darbojas 3 komitejās – Tautsaimniecības komitejā kā priekšsēdētājs, Attīstības komitejā kā komitejas priekšsēdētāja vietnieks un ir arī Finanšu komitejas loceklis. J.Lūsis arī darbojās 3 komitejās – Izglītības, kultūras un sporta komitejā, kā arī Sociālo un veselības lietu komitejā kā komitejas priekšsēdētāja vietnieks, kā arī Tautsaimniecības komitejā. E.Gribusts, kurš no Zemnieku savienības saņēma vislielāko iedzīvotāju atbalstu, darbosies 3 komitejās, bet viņam nav uzticēta neviena komitejas vadīšana, bet ir Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks, un darbosies Izglītības, kultūras un sporta komitejā, kā arī Attīstības komitejā. D.Brante vada Izglītības, kultūras un sporta komiteju, kā arī darbojas Finanšu komitejā. Domes priekšsēdētāja vada Finanšu komiteju, ko nosaka likums.

Vienotība, kura ieguvusi otru lielāko iedzīvotāju atbalstu, katram deputātam ir iespēja darboties tikai vienā komitejā. Lai gan pirms vēlēšanām kāds Lielvārdes novada uzņēmēju biedrības pārstāvis teica, ka pēc domes vēlēšanām vēlētos, lai domē nebūtu pozīcijas un opozīcijas, tomēr domes priekšsēdētāja S.Ločmele iesakot komiteju sastāvu, tomēr apzināti ir Vienotību atstājusi opozīcijā, jo šiem deputātiem neviena komiteja vai komitejas priekšsēdētāja vietnieka amats nav uzticēts.

Pretēja situācija ir ar deputātiem no Reģionu alianses, jo šai partijai katram deputāts ir ievēlēts 2 komitejās, pie tam V.Volontei ir arī uzticēta Sociālo veselības lietu komiteja.

Visnepatīkamākā situācijā ir Vidzemes partija. Lai gan vēlēšanās ir iegūtas divas vietas, un pēc likuma “Par pašvaldībām” komitejās pēc proporcionalitātes principa varētu tikt pārstāvēta vairākās komitejās, tomēr katram deputātam ir darbs tikai vienā komitejā, un par komitejas vadīšanu var tikai pasapņot.

Atšķirīga situācija ir no NA ievēlētajai Egijai Širovai, kuras partija pārstāvēta ar vienu mandātu – pēc pirmajām domes sēdēm viņa tika ievēlēta pat 3 komitejās, bet pēc neliela pārdomu brīža no darbības vienā komitejā savu dalību atsauca, bet ir uzticēta arī Attīstības komitejas vadība.

KDS jeb A.Puķītis ir izpelnījies pozīcijas labvēlību un ieguvis amatus divās komitejās.

No šīs nelielās analīzes tomēr jāsecina, ka arī šajā domē domes priekšsēdētāja ir sadalījusi deputātus pozīcijā un opozīcijā, pie tam jāpiekrīt I.Balodim, ka lēmums par Tautsaimnecības komitejas sastāva samazināšanu tomēr bija pārsteidzīgs. Tāpat arī nosakot komiteju sēdes datumus mēneša vidū pastāv liela varbūtība, ka domes lēmumi tiks virzīt izskatīšanai bez diskusijām komiteju sēdēs. Piemēram jautājumu par basketbola grozu Lāčplēša masīvā skatīja Finanšu komiteja, nevis Izglītības, kultūras un sporta komiteja.

P.S. Rakstā par domes priekšsēdētājas parādsaistībā, kas svētdien tika publicēts portālos, nekādas sensācijas tik tiešām nebija, bet nelielu izbrīnu radīja tas, ka domes priekšsēdētāja nesniedz nekādu komentāru. Tas rada izbrīnu, jo ja šāds komentārs būtu, sabiedrībai nebūtu papildus jautājumu.

Par domes un komiteju sēžu protokolu pieejamību

Ir pagājis mēnesis, kopš Lielvārdes novada domi vada Santa Ločmele. Latvijas Zemnieku savienība ir pašvaldību vēlēšanu uzvarētāja un partijas vēlēšanu programmas sadaļā “Komunikācija un sadarbība” pirmais teikums skan šādi – “Nodrošināsim iedzīvotājus ar informāciju par pārvaldes izvirzītajiem mērķiem, lēmumiem un vispārējo darbību, pilnveidojot novada mājas lapu un novada avīzi.”

Bet kā tad vārdi saskan ar darbiem. Vērsos Lielvārdes novada domē ar iesniegumu, kurā lūdzu izsniegt pēdējo domes sēžu un komiteju sēžu protokolus, ar cerību, ka “iedzīvotāji tiks nodrošināti ar informāciju par pārvaldes … lēmumiem.” Diemžēl saņēmu vēstuli no domes priekšsēdētājas Santas Ločmeles, ar kuru tika atteikts izsniegt šos protokolus, lai gan domes sēdes un komiteju sēdes ir atklātas un tiek protokolētas. Protams, vēstulē Ločmeles kundze atsaucas uz likumu un ņem vērā arī pašvaldības darbinieku resursu, kas it kā ir par pamatu atteikt izsniegt šos dokumentus.

Tomēr intereses pēc paskatījos, kā tad ir citās pašvaldībās, un izrādās, ka blakus novadā – Skrīveros, kurš ir krietni mazāks, un ar mazāku darbinieku skaitu pašvaldībā, tiek veikts gan videoieraksts (tieši videoieraksts), gan arī tiek publicēti domes sēžu protokoli un lēmumi. Blakus novadā Ķegumā, kur domi vada arī Latvijas Zemnieku savienības pārstāvis, tiek veikts gan videoieraksts, gan publicēts domes sēdes protokols.

Domāju, ka mēs varētu pārņemt šo labo praksi, tomēr pagaidām izskatās, ka politiskā griba ir par vāju, bet esmu nolēmis panākt to, ka sabiedrībai šie protokoli būs pieejami. Lai gan jau iepriekšējā domes sasaukumā deputāti bija pret šo ideju, šoreiz, zaudējot deputāta mandātu, varēšu izmantot Informācijas atklātības likumu, kurš nosaka, ka informācija tomēr ir jāsniedz.

Novēlējums domes priekšsēdētājai S.Ločmelei un domes priekšsēdētāja vietniecei V.Volontei, kura, starp citu, saskaņā ar Lielvārdes novada pašvaldības nolikuma 21.5. punktu “darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā”, ar darbiem, nevis tikai ar vārdiem un frāzēm partiju programmās, apliecināt, ka darbojas pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā. Lai ne tikai deputāti varētu uzticēties domes vadībai, bet arī iedzīvotāji.

Par Lielvārdes novada svētkiem Jumpravas pagastā

Sestdien, 15.jūlijā, bija iespēja apmeklēt grupas “Tumsas” koncertu Jumpravā, kas notika Lielvārdes novada svētku programmas ietvaros. Koncerts bija apmeklēts un Jumpravas kultūras nama vadītājai Dacei Nikolaisonei kārtējo reizi bija izdevies pārsteigt klātesošos – šoreiz Jumpravā viesojās grupa “Tumsa”. Svētki bija izdevušies un paldies Dacei un viņas komandai par ieguldīto darbu!

Novēlējums Dacei, kā kultūras nama vadītājai – pie nākamā gada budžeta sastādīšanas aktīvāk iestāties par Jumpravas estrādes atjaunošanu, jo estrāde Jumpravas pagastā ir nepieciešama un līdz šim ne deputāti, ne arī pagasta pārvaldes vadītāja estrādes būvniecību nav izvirzīuši kā prioritāti. Līdzšinējie aprēķini par estrādi, kas izmaksātu vairāk par 500 000,- EUR, diezvai būs piepildāmi, bet paskatoties uz piemēriem citos novados, domāju, ka tuvāko 3 gadu laikā, katru gadu ieplānojot estrādes izbūvei vismaz 80 000,- EUR, ‘pēc 3 gadiem estrāde Jumpravā būtu uzcelta.

Par Lielvārdes novada ģerboņa izmantošanu

Pagājušā gadā Lielvārdes novada dome pieņēma saistošos noteikumus “Par Lielvārdes novada simbolikas izmantošanu”. Attiecībā uz fiziskajām personām noteikumi stājās spēkā šī gada 1.jūlijā. Šoreiz ne par to, kā tika pieņemti šie noteikumi, bet par to izmantošanu.

Dome pieņēma šos noteikumus, bet ko tad pašvaldība ir darījusi, lai popularizētu novada simboliku? Jā, ir izstrādāts novada logotips, kuru atsevišķas iestādes arī izmanto, bet novada ģerbonis parādās ļoti reti. Tomēr, ir arī izņēmumi. Stājoties domes priekšsēdētāja amatā, uz dienesta automašīnas uzlīmēju novada ģerboņa uzlīmi. Tagad šī automašīna ir piešķirta Lievārdes novada Mūzikas un mākslas skolai, un patīkami, ka šī uzlīme ir saglabājusies arī tagad. Izmaksas šādai novada reklamēšanai sastāda ne vairāk par 1,- EUR. Diemžēl šī ir vienīgā pašvaldības automašīna (izņemot pašvaldības policijas auto), uz kuras ir šāda uzlīme. Savukārt novada iedzīvotāji uz savām automašīnām novada ģerboņa uzlīmes izmanto diezgan bieži. Kāds no iedzīvotājiem savulaik ierosināja, ka arī uz SIA “Lielvārdes Remte” automašīnām priecātos redzēt šāda veida uzlīmes.

 

Vai Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībai (LNUB) ir iespējas sakopt īpašumus, kas iznomāti šai biedrībai?

Pēc iepriekšējām publikācijām www.lielvardietis.lv pie dažām ēkām Lāčplēša ielā parādījās jaunas ēku numura zīmes. Šoreiz par Lāčplēša laukumu un sakoptajiem īpašumiem. Lāčplēša laukuma izbūve rit pilnā sparā, bet interesanti, ka uz šī laukuma ir palicis viens nenopļauts zemes pleķītis. Ko par to varētu teikt Santa Ločmele, kura ir domes priekšsēdētāja un Lielvārdes novada uzņēmēju biedrības vadītāja, un Jānis Lūsis, kurš ir Lielvārdes novada uzņēmēju biedrības valdes loceklis un Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības komitejas loceklis, komitejas, kura atbild par pašvaldības policijas darbu – vai LNUB tagad īpašumus, kas šai biedrībai ir iznomāti, var nekopt, jo domes vadība tagad šai problēmai nepievērsīs uzmanību vai nepievērsīs uzmanību biedrības īpašumiem? Konkrēts piemērs Lāčplēša laukums, kur LNUB ir iznomājusi no Lielvārdes novada pašvaldības zemes gabalu, bet diemžēl ar zāles pļaušanu šajā gabalā biedrībai īsti neveicas.

Lietotāja Jānis Āboliņš attēls.