Month: marts 2017

Par domes sēdi 29.03.2017. (I.daļa)

Trešdienas domes sēdē savus darba pienākumus sāka veikt nevis Santa Ločmele, kura bija nākamā no partijas “Reģionu alianse”, un varēja sākt pildīt deputāta pienākumus, bet Andris Driksna. Apsveicu!

Un uzreiz varu atbildēt Lielvārdes iedzīvotājai, kura vaicāja, vai SIA “Lielvārdes Remte” ir paceltas darba algas? Ir, jo domes priekšsēdētājs I.Balodis ir apstiprinājis šīs algu izmaiņas. Pie tam situācijā, kad uzņēmums strādā ar EUR 60 000,- zaudējumiem, no SIA “Lielvārdes Remte” apsaimniekošanas pakalpojumiem atsakās arvien vairāk iedzīvotāju, nevis tiek pārskatīts kadru jautājums, jo pēc būtības samazinās darba apjoms, bet tiek palielināti apsaimniekošanas rēķini un palielinātas algas. Tomēr spriediet paši:

Vai pašvaldība un SIA “Lielvārdes Remte” mēģina izmantot savu dominējošo stāvokli?

Jau kādu laiku daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir izteikuši vēlmi māju apsaimniekošanu veikt paši vai arī izvēlēties citu apsaimniekotāju. Pēdējā Tautsaimniecības komitejas sēdē domes priekšsēdētājs I.Balodis informēja, ka lai dzīvokļu īpašnieki  mainītu apsaimniekotāju, ir nepieciešams 75% dzīvokļu īpašnieku piekrišana. Tomēr manā rīcībā ir Ekonomikas ministrijas vēstule, kurā tiek skaidrots, ka šāds viedoklis ir nepareizs.

Daļēji šo situāciju izmanto domes priekšsēdētājs, lai atturētu iedzīvotājus no namu apsaimniekotāju maiņas. Šāda diskusija bija pēdējā Tautsaimniecības komitejas sēdē (21.03.2017.):

Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu daudzdzīvokļu māju pārvaldības un apsaimniekošanas jautājumos

L.Zariņa – Uz Finanšu komiteju būs sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu. Daudzdzīvokļu mājas ir sarosījušās un lūdz pašvaldībai piekrišanu par pašvaldības dzīvokļiem, ar domu atdalīties no apsaimniekotāja un pārņemt māju īpašnieku pārvaldībā. Mums nav noteikts, kas drīkst piedalīties sapulcēs, pieņemt un parakstīt lēmumus par atdalīšanos no esošā apsaimniekotāja.

I.Balodis – Mēs neesam deleģējuši šo funkciju un neesam noteikuši, kādus lēmumus pieņemt. Vai atbalstām to, ka ar savām īpašuma daļām konkrētajā mājā, atļaujam izvēlēties jebkuru apsaimniekotāju, vai sakarā ar to, ka mums ir izveidots pašvaldības SIA „Lielvārdes Remte” šo funkciju realizēšanai, mēs deleģējam funkciju – neatbalstīt izvēlēties citu apsaimniekotāju.

E.Ozoliņa – Uzsākot mājas apsaimniekošanas procesu, iedzīvotājiem ir jāievēl sava pilnvarotā persona, arī te ir nepieciešams pašvaldības balsojums, kuru personu pilnvarot māju pārstāvēt. Pārstāvības slieksnis ir 75%, ko grūti savākt un mājas cer uz pašvaldības atbalstu.

I.Balodis – Pašvaldība var būtiski ietekmēt procesu, tāpēc šis jautājums ir jārisina un jānosaka, kuru cilvēku deleģējam un kāda ir mūsu nostāja jautājumā par apsaimniekošanas izvēli.

L.Zariņa – Pašvaldībai būtu jāatbalsta, ka īpašnieki pārņem māju savā pārvaldībā. Bet ir diskutējams jautājums vai mēs, kā pašvaldība atbalstīsim to, ka izvēlas citu apsaimniekotāju, nevis mūsu uzņēmumu [SIA „Lielvārdes Remte”].

I.Balodis – Ja atļausim izvēlēties jebkuru apsaimniekotāju, nevis mūsu SIA, tad „zāģēsim zaru, uz kura sēžam”, jo apdraudam savu uzņēmumu un katra māja, kas aiziet pie cita apsaimniekotāja, sadārdzina apsaimniekošanas pašizmaksu atlikušajām mājām.

J.Āboliņš – No vienas puses, jā. Bet no otras puses, kad dibināja Remti, nebija biedrības, kas varēja [funkcijas] pārņemt. Šinī brīdī konkurence ir un pašvaldība zināmā mērā lobē SIA „Lielvārdes Remte”. Ja ir citi apsaimniekotāji, kas šīs funkcijas var veikt, tad es neteiktu strikti. Iepriekšējā komitejas sēdē Baloža kungs Siliņa kungam norādīja sakārtot apsaimniekošanu tādā līmenī, kā citiem apsaimniekotājiem.

I.Balodis – Konkurence šobrīd ir negodīga. Mēs atļaujam dibināt biedrības. Bet izvēloties konkrētu apsaimniekotāju, mums, kā dzīvokļu īpašniekiem, ir tiesības lemt par saviem dzīvokļiem un uzticēt apsaimniekošanu Remtei.

E.Ozoliņa –Mājām būtu krietni vieglāk risināt jautājumus, ja jau iepriekš zinātu, kāda būs pašvaldības nostāja, ka pašvaldība pieturēsies pie SIA „Lielvārdes Remte” pakalpojumiem.

Ja atbalstītu domes priekšsēdētāja priekšlikumu, turpmāk pašvaldības nostāja būtu neatbalstīt namu apsaimniekotāju nomaiņu. Spriediet paši!

Par komitejas sēdēm 21.03.2017.

Otrdien, 21.03.2017., notika kārtējās komitejas sēdes. Pēc pēdējām publikācijām sociālajos tīklos esmu saņēmis kritiku par to, ka esmu norādījis uz nepilnībām Lielvārdes pilsētā. Protams, kāds norādīja arī, ka nepildu savus deputāta pienākumus, tad laikam šī ir iespēja atskaitīties par darbu komitejās.

Tautsaimniecības komitejā tika lemts par kārtību, kādā pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu nekustamo īpašumu īpašniekiem, kas veiks pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. No domes deputātiem iebildumu nebija, tomēr deputāti atbalstīja manu priekšlikumu par to, ka līdzfinansējums tiks piešķirts tikai personām, kurām ir izpildītas saistības pret pašvaldību.

Vēl komitejas sēdē ierosināju veikt finansiālu izpēti PII “Pūt vējiņi”. Iedzīvotāji ir norādījuši, ka, iespējams, šī iestāde ir vienīgā, kurā tiek veikta fiziskā apsardze jeb vienkārši runājot, pa naktīm bērnudārzu sargā apsargi. Pieņemot, ka apsargu algām gadā varētu tikt izlietoti līdz pat 10 000,- EUR, uzskatu, ka saimnieciski izdevīgāk būtu ieguldīt līdzekļus signalizācijas sistēmu uzstādīšanā, bet pēc šīs sistēmas uzstādīšanas izmaksas gadā nepārsniegtu 1000,- EUR. Izpilddirektore vietniece solīja veikt finansiālu izpēti.

Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejā diskusijas izvērtās par maznodrošinātā statusa noteikšanu Lielvārdes novadā. Šogad maznodrošinātā statuss Lielvārdes novadā tiek piešķirts personām, kuras ienākumi nav lielāki par 230,- EUR, tomēr daudziem pensionāriem pensijas ir nedaudz virs 230,- EUR, līdz ar to maznodrošinātā statusam neatbilstošs. Jau iepriekš rosināju noteikt maznodrošinātā statusu personām, kuru ienākumi būtu mazāk par 250,- EUR, tomēr deputātu vairākums šo priekšlikumu noraidīja. Uz šo brīdi pastāv iespēja, ka šis priekšlikums tiks virzīts atkārtoti, jo priekšlikumu, tāpat kā iepriekš, atbalsta domes priekšsēdētāja vietniece V.Volonte un deputāte V.Saleniece-Šmaukstele.

Šajā komitejā tika aktualizēts jautājums par nekustamā īpašuma nodokļiem Lielvārdes novadā. Jau pagājuša gada beigās iesniedzu priekšlikumus, ar kuriem aicināju piešķirt nodokļu atlaides gan pensionāriem, gan invalīdiem, gan ģimenēm ar bērniem, tomēr deputātu vairākums šos priekšlikumus noraidīja. Šajā komitejas sēdē arī auditore norādīja, ka Lielvārdes novadā nekustamā īpašuma nodoklis ir “nedraudzīgs” un ka gandrīz vienīgie, kas saņem nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, ir tikai uzņēmēji (dome šogad, saskaņā ar domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem, ir piešķīrusi nodokļu atlaides uzņēmumam “Veina Plus” un “Māris & Co”). Ceru, ka deputāti mainīs savas domas, un pārskatīs lēmumu par nodokļu atlaidēm nekustamam īpašumam.

 

Par kādu tiesas lēmumu un tā tālāko virzību

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams 2017.gada 01.martā pieņēma lēmumu lietā Nr.A420147417, ar kuru nolēma “uzlikt par pienākumu atbildētājai Lielvārdes novada domei atlīdzināt par labu nodibinājumam  par pieteikuma iesniegšanu tiesā samaksāto valsts nodevu 28,46 euro apmērā.

Likuma “Par pašvaldībām” 25.pants nosaka, ka “domes darbu vada tās priekšsēdētājs”; 27.pants nosaka, ka “domes kārtējās sēdes sasauc priekšsēdētājs ne retāk kā reizi mēnesī, nosakot sēdes laiku, vietu un izsludinot darba kārtību“.

Lielvārdes novada pašvaldības nolikums 20.1.punkts nosaka, ka “domes priekšsēdētājs ir politiski un likumā “Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par domes darbu.

20.2. punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājs “ierosina un koordinē jautājumu izskatīšanu domē, patstāvīgajās komitejās un komisijās“.

20.4. punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājs “izlemj domei (pašvaldībai) adresētās, tai skaitā, pārvaldēs saņemtās, korespondences virzību un nosaka sagatavojamā atbildes dokumentu veidu.

No iepriekš minētā var secināt, ka tikai domes priekšsēdētājs Imants Balodis bija tiesīgs virzīt šo jautājumu izskatīšanai domes sēdē, ievērojot Iesnieguma likumā noteiktos termiņus atbildes sniegšanai, līdz ar to Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Imanta Baloža rupjas neuzmanības dēļ Lielvārdes novada domei ir radušies zaudējumi 28,46 euro apmērā.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 77.panta sesto daļu, ja pašvaldības amatpersona, pildot amata pienākumus, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījusi zaudējumus pašvaldībai, tai ir pienākums to atlīdzināt” un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 90.pants noteic, ja amatpersona, pildot amata pienākumus, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījusi mantiskus zaudējumus publiskai personai, tā prasa, lai amatpersona atlīdzina zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 77.panta sesto daļu, un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 90.pantu, Lielvārdes novada dome nolemj:

  1. Sakarā ar iespējamu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Imanta Baloža rupju neuzmanību, tādā veidā nodarot zaudējumus Lielvārdes novada domei, aicināt Lielvārdes novada domes priekšsēdētāju Imantu Balodi labprātīgi atlīdzināt Lielvārdes novada domei radītos finanšu zaudējumus EUR 28,46 (divdesmit astoņi eiro un 46 centi) apmērā, iemaksājot līdz 2017.gada 03.aprīlim minēto summu Lielvārdes novada pašvaldības kredītiestādes kontā: Valsts Kase, TRELLV22, Konts LV57TREL9800932741410, Lielvārdes novada pašvaldības reģistrācijas numurs LV 90000024489.
  2. Gadījumā, ja Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Imants Balodis labprātīgi neatlīdzinās Lielvārdes novada domei radītos finanšu zaudējumus EUR 28,46, pašvaldības izpilddirektoram risināt jautājumu par zaudējumu piedziņu tiesas ceļā. 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Volontei.

Šāds lēmumprojekts ir iesniegts domē, gaidu tālāku šī lēmumprojekta virzību.

Vēlreiz par 2017.gada budžetu un iespējamo dāvinājumu Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībai

2016.gada 31.martā Lielvārdes novada domes sēde pieņēma lēmumu Nr.157 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša laukums 2, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu”. Pēc izsoles tika pieņemts domes lēmums iznomāt pašvaldībai esošo zemes gabalu, nosakot nomas maksu 180,- EUR gadā.

Apstiprinot 2017.gada pašvaldības budžetu tika apstiprināti līdzekļi 40 000,- EUR komunikāciju nodrošināšanai Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībai iznomātajam zemes gabalam Lāčplēša laukumā 2, Lielvārdē, kaut gan īpašuma kadastrālā vērtība ir 5546,- EUR. Līdz ar to pašvaldība citai juridiskajai personai iznomātā gabalā ieguldīs 40000,- EUR, un pie nomas maksas 180,- EUR gadā, pašvaldības ieguldītie līdzekļi tiks atgūti 222 gados.

Rodas jautājumi:

  1. Cik daudz līdzekļus pašvaldība ir atvēlējusi citiem uzņēmējiem, lai pievilktu komunikācijas citiem uzņēmumiem?
  2. Vai šādu līdzekļu ieguldīšana nav dāvinājums Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībai?

Protams, pašvaldībai ir jāatbalsta uzņēmēji, bet vai novadā ir tikai tie uzņēmēji, kas ir apvienojušies vienā biedrībā. Protams, kāds teiks, ka tur plānots tirgus laukums, bet tad pašvaldība ar uzņēmēju biedrību varēja veidot publiski privātās partnerības projektu, nevis vienkārši uzdāvināt šos līdzekļus. Tomēr, deputāti apstiprinot budžetu ir lēmuši iedzīvotāju vārdā, bet šāds lēmums ir nesaprotams.