Month: septembris 2015

6dienas vakars Kultūras namā “Lielvārde”

6dienas_vakars_kn_Lielvarde

Divpadsmitās nedēļas kopsavilkums

Aizvadītajā nedēļā sagaidīju oficiālu vēstījumu, kas adresēts man kā domes priekšsēdētājam. Priecē, ka novadā ir aktīvi ļaudis, kas var izteikt savu viedokli. Nu par visu pēc kārtas.

Iepriekšējā nedēļā oficiāli tika lauzts līgums par boju izvietošanu Daugavā. Vēl oficiāli tika izbeigti līgumi ar vairākiem medijiem, kas varētu nozīmēt, ka drīzumā, iespējams, redzēsim vairāk neatkarīgo mediju rakstu tieši par negatīvo, kas norisinās Lielvārdes novadā.

Tika aizvadīta tikšanās ar Valsts kontroles pārstāvjiem par konstatētajiem pārkāpumiem SIA “Lielvārdes Remte”, kurā pārrunājām ierobežotas pieejamības informāciju. Priecē tikai viens apstāklis – domes auditore savus pienākumus veic apzinīgi, un daudzus pārkāpumus auditore jau bija konstatējusi iepriekš, taču tie diemžēl nav tikuši novērsti.

Vēl kāda izglītības iestāde pie viena ģimenes ārsta Lielvārdē ir nodrošinājusies ar medicīnas pārbaudēm darbiniekiem. Ceru, ka pirms šī pakalpojuma sniedzēja izvēles atbilstoši likumdošanai ir veikta cenu aptauja un mēs nelobējam kādu konkrētu ģimenes ārstu, jo Lielvārdē tādi ir vairāki.

Pamazām tiek sakārtota kapu apsaimniekošana – dome atbalstīja kapu pārziņa štata vietas izveidošanu. Pēc izpilddirektora vietnieka informācijas ietaupījums varētu būt aptuveni 4 000 eiro. Vēlos nomierināt arī iedzīvotājus – arī turpmāk jautājumi par bēru ceremoniju rīkošanu paliks privāto uzņēmumu pārziņā.

Domes deputāti piešķīra arī papildus finansējumu Pils ielas rekonstrukcijai, lai sakārtotu arī nelielo Slimnīcas ielas posmu.

Vēl viens aktuālais jautājums – “Grāmatu klēts”. Attiecībā par šo lietu izvērtēšanas komisija joprojām turpina savu darbu, taču interesēties par šo jautājumu ir uzsākusi arī kāda tiesības sargājošā iestāde, pieprasot dokumentus par noslēgtajiem līgumiem un domes lēmumu par dāvinājuma pieņemšanu.

Aizvadītajā nedēļā ir arī pozitīvas ziņas! Nedēļas nogalē norisinājās pirmais pašvaldības organizētais auto-foto orientēšanās pasākums, kurā pieteicās vairāk dalībnieku nekā bija paredzēts, līdz ar to  uzskatu, ka pasākums bija izdevies! Paldies tūrisma speciālistei Solvitai Šmitei un novada sporta darba organizatoram Agrim Pikšenam, kā arī visai komandai, kas viņus atbalstīja. Šis pasākums ir atbilde tiem skeptiķiem, kuri uzskata, ka tūrisma speciālists Lielvārdes novada pašvaldībā nav vajadzīgs.

Un protams florbols – pie pirmās uzvaras šī gada čempionātā tika augstākās līgas komanda! Lai veicas!

Vienpadsmitās nedēļas kopsavilkums

Uzsākot intensīvāku darbu pie pašvaldības nākamā gada budžeta izstrādes, aizritējušajā nedēļā bijām noorganizējuši divas tikšanās ar novada sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. Sarunas bija interesantas, ierosinājumi daudzveidīgi un dažus no ieteikumiem noteikti mēģināsim realizēt skatot nākamā gada budžetu. Biju iepriecināts, ka Lielvārdes Pensionāru biedrības vadītāja atbalsta ideju par Lāčplēša laukuma (Centra laukuma) izveidi.

Tikos arī arī ar Gunu Sietiņu un Indru Jaundālderi, lai pārrunātu ideju par vienotu novada apzaļumošanas koncepcijas izveidi. Iespējams nākamajā gadā tiks rīkoti izglītojoši semināri, kur iestāžu vadītājiem varētu ieteikt saskaņot apzaļumošanas pasākumus, lai novadā būtu vienoti principi gan, piemēram, puķu stādīšanā, gan arī atpūtas soliņu uzstādīšanā. Te jāpiekrīt, ka, piemēram, pie Andreja Pumpura muzeja kases namiņa izvietotie soliņi ir dažādās krāsās.

Vēl nākošnedēļ plānoju sasaukt ārkārtas domes sēdi, lai lemtu par papildus līdzekļu piešķiršanu ceļu remontam Slimnīcas ielas posmam. Jo šobrīd notiek aktīvi ceļabūves darbi Pils ielā, taču pēc remonta pabeigšanas neliels ielas posms blakus esošajā Slimnīcas ielā paliktu neremontēts. Izskatās, ka līdz šim ielu remontēšanas politika bijusi visai netālredzīga. Mazliet turpinot par novada ielām, konstatēju, ka arī uz novadam nozīmīgo tūrisma apskates objektu Uldevena pili vedošais ceļš būtu jāremontē, jo tas ir manāmi bedrains. Un diemžēl neiepriecina šobrīd pabeigtais remonts uz gājēju pārejas pāri dzelzceļam, kur jau tagad velosipēdisti jaunuzbērtajā melnzemē ir izveidojuši neglītas taciņas, lai apbrauktu gājēju un velosipēdistu drošībai izveidotās barjeras.

Desmitās nedēļas kopsavilkums

Pozitīvais. Darbu pašvaldībā ir uzsācis jaunais izpilddirektora vietnieks Raitis Jirgensons. Jau šobrīd esmu pārliecinājies, ka daudzu jautājumu risināšanā lieti noder jaunā izpilddirektora vietnieka iepriekšējā pieredze. Savukārt izpilddirektors Jānis Mazitāns kopā ar darba grupu ir uzsācis darbu pie jaunās darbinieku atlīdzības sistēmas izveides. Šobrīd ir izsludināts konkurss uz SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāja amatu. Pieteikto kandidātu atbilstību šim postenim vērtēs darba grupa 5 cilvēku sastāvā.

Mazliet arī par negatīvo. Šonedēļ komandējumā uz Kaļiņingradu devās trīs A.Pumpura muzeja darbinieki. Manuprāt, būtu bijis lietderīgāk un efektīvāk, ja viena muzeja darbinieka vietā komandējumā līdzi būtu devies arī mūsu novada tūrisma speciālists. Šī pasākuma pienesumu un lietderīgumu noteikti aicināšu izvērtēt atbildīgajai komitejai.
Šajā nedēļā saņēmu uzaicinājumu tikties ar Valsts kontroles darbiniekiem, lai tiktu informēts par konstatētajiem pārkāpumiem SIA “Lielvārdes Remte”.

Informācija par Lielvārdes novada pašvaldības aktivitātēm

Šobrīd pēc Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Jāņa Āboliņa rīkojuma noris aktīvs darbs iekšējā audita ietvaros. Pašvaldības izpilddirektora Jāņa Mazitāna uzraudzībā tiek veiktas pārbaudes kopējās situācijas un dokumentācijas izvērtēšanā Lielvārdes novada pašvaldības slēgtajos līgumos.

Lielvārdes novada pašvaldība plāno uzsākt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo materiālo un nemateriālo vērtību inventarizāciju. Šobrīd, iekšējā audita ietvaros, SIA „Serviss Mūžība”, ar kuru noslēgts līgums par Lielvārdes pilsētas katoļu, Lāčplēša, Ozolleju kapu un Lēdmanes pagasta kapu apsaimniekošanu, veiktas apsekošanas, lai apzinātu līgumā paredzēto izpildi un uzraudzību. Plānojot jauno budžetu, Lielvārdes novada pašvaldības administrācija tikās ar kapu apsaimniekotāju, lai spētu izvērtēt nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus. Līdz šim uzraudzība pār pašvaldības saistošo noteikumu izpildi daļēji tika veikta, pārbaudes laikā pēc nepilnību apkopošanas, trūkumi tiek novērsti.

Pašvaldība ir uzsākusi Zivju fonda atbalstīto projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Lielvārdes novada pašvaldības publiskajos ūdeņos”, kur viena no aktivitātēm ir pašvaldības darbaspēka resursu kapacitātes paaugstināšana un reaģēšana uz izsaukumiem par pārkāpumiem uz ūdens novada administratīvajā teritorijā, kā arī dažādu vides aizsardzības pasākumu realizēšana. Izvērtējot noslēgtos līgumus, kas saistīti ar darbībām publiskajos ūdeņos, ir nosūtīts līguma uzteikums starp pašvaldību un biedrību „Lielvārdes Kuģotāju atbalsta biedrība”, lai pašvaldība spētu nodrošināt resursu taupīšanu un saimnieciski lietderīgu finanšu izmantošanu.

Balsoties uz iepriekš minēto, šobrīd Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektors J. Mazitāns, uzdevis izvērtēšanai līgumus ar medijiem Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam par to nepieciešamību un līgumos paredzēto uzdevumu izpildi.