Month: maijs 2015

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieprasa paskaidrojumus no Lielvārdes novada domes

Jau iepriekš informēju, ka Lielvārdes novada pašvaldība, ko vada domes priekšsēdētājs Aivars Troska, tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv nav publicējusi 28.04.2015. ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu. Esmu saņēmis atbildi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kurā norādīts, ka ” likuma “Par pašvaldībām” 26.panta trešā daļa nosaka, ka domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir publiski pieejami. Domes lēmumus publicē pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas. Pieejamību domes lēmumiem un domes sēžu protokoliem nodrošina, ievērojot normatīvajos aktos notektos informācijas pieejamības ierobežojumus.

Spriediet pašiImage Image (2)

Par grozījumiem Lielvārdes novada 2015.gada budžetā

Kaut kur pazuda vakardienas raksts par budžeta grozījumiem, bet nopublicēšu to vēlreiz.

Rītdien dome skatīs Lielvārdes novada budžeta grozījumus 2015.gadā, un pielikumā var skaidri redzēt, cik dome tērē sportam, uzņēmējiem, cik maksā viena muzeja uzturēšana.

Spriediet paši!

Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada kopbudžets sadalījumā pa programmām
Kopbudžets
KOPSAVILKUMS
Rādītāju nosaukumi Apstiprināts 11.02.2015 Grozījumi (+/-) 27.05.2015 Precizētais 2015. gada budžets
EUR EUR EUR
II IZDEVUMI – kopā 10709601,00 11507,00 10432063,00
  01 Administrācijas darbības nodrošināšana pašvaldības funkciju veikšanai 1119432,00 8194,00 1127626,00
  02 Autoceļu uzturēšana 536359,00 0,00 256351,00
  03 Bāriņtiesu darbības nodrošinājums 98694,00 0,00 98694,00
  04 Bibliotēkas darbības nodrošinājums 139822,00 463,00 140285,00
  05 Ekonomiskā darbība 124203,00 0,00 124203,00
  06 Ielu apgaismojuma uzturēšana 89594,00 0,00 81594,00
  07 Informāciju tehnoloģiju tehniskā atbalsta programma 34167,00 0,00 34167,00
  08 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 100000,00 -10063,00 89937,00
  09 Izglītības atbalsta funkcijas 270549,00 -6824,00 263725,00
  10 Kultūras namu darbības nodrošinājums 252849,00 401,00 253250,00
  11 Kultūras pasākumi 99713,00 100,00 99813,00
  12 Maksas interešu izglītība 9431,00 0,00 9431,00
  13 Muzeja darbības nodrošinājums 75919,00 665,00 76584,00
  14 Pašdarbības kolektīvu darbības  nodrošinājums 156842,00 0,00 156842,00
  15 Pašvaldības aģentūras darbības nodrošinājums 363877,00 0,00 363877,00
  16 Pašvaldības finansēti pedagogi 566202,00 0,00 566202,00
  17 Pašvaldības īpašumā esošo  dzīvokļu apsaimniekošana un komunālie maksājumi 78769,00 -7000,00 71769,00
  18 Pašvaldības kredītu procentu nomaksa un pakalpojumu apmaksa 244267,00 0,00 244267,00
  19 Pašvaldības līdzekļi daudzdīvokļu māju energoefektivitātes un pagalmu labiekārtošanas projektiem 28600,00 0,00 28600,00
  20 Pašvaldības teritoriju sakopšana un uzturēšana 1108843,00 1924,00 1110767,00
  21 Pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem 160000,00 0,00 160000,00
  22 Pirmsskolas izglītības nodrošinājums 996820,00 213,00 996038,00
  23 Profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana 273918,00 4227,00 278145,00
  24 Sabiedriskā kārtība un drošība 148640,00 0,00 148640,00
  25 Sabiedrības informēšana 73490,00 0,00 73490,00
  26 Sporta pasākumi 32440,00 0,00 32440,00
  27 Tūrisms 15480,00 0,00 15480,00
  28 Uzņēmējdarbības atbalsts 8168,00 0,00 8168,00
  29 Valsts finansēti pedagogi 1300026,00 0,00 1300026,00
  30 Veselības pieejamības atbalsta funkcija 45850,00 395,00 46245,00
  32 Vides aizsardzība 16820,00 0,00 16820,00
  33 Vispārējās izglītības nodrošināšana 1424303,00 11674,00 1435935,00
  34 Sociālā aizsardzība 670592,00 0,00 670592,00
  35 Asistentu paklpojumi 21922,00 3183,00 25105,00
  39 Bērnu vasaras nometnes 12000,00 0,00 12000,00
  40 Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi 11000,00 0,00 11000,00
  41 Jaunatnes politikas īstenošana 0,00 3955,00 3955,00
Domes priekšsēdētājs                                                                                                                           A.Troska