Month: aprīlis 2015

Vai Lielvārdes novada dome izvērtēs Aivara Troskas rīcību?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vērsusies pie Lielvārdes novada domes ar lūgumu izvērtēt SIA “Lielvārdes Remte” un tās kapitāldaļu turētāja pārstāvja darbību un sniegt ministrijai informāciju par izvērtēšanas rezultātiem. Ļoti ceru, ka Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs nepārstāvēs vienpersoniski Lielvārdes domi un vienpersoniski neizvērtēs pats savu rīcību. Tomēr, ja domes priekšsēdētājam nav nekādas atbildības sajūtas, protams, atbilde var tikt sniegta vienpersoniski. Bet varbūt šī ministrijas vēstule ir noklīdusi un Lielvārdes novada dome nav saņēmusi? Arī tad rodas jautājums, kas notiek ar dokumentu apriti Lielvārdes novada domē.

Spriediet paši!

Image Image (2)

Ko cenšas noslēpt Aivars Troska?

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sodīja Lielvārdes novada domes priekšsēdētāju A.Trosku par nepamatota pabalsta izmaksāšanu SIA “Lielvārdes Remte” bijušajam valdes priekšsēdētājam I.Igaunim. KNAB norādīja, ka Lielvārdes novada domei jālemj par naudas līdzekļu atgūšanu.

Image (7) Image (8) Image (15)

 

Pēc šīs atbildes saņemšanas vērsos ar iesniegumu Lielvārdes novada domē ar lēmumprojektu par šo līdzekļu piedziņu no Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Aivara Troskas.

Image (6)

PROJEKTS

 

PAR NEPAMATOTI IZMAKSĀTĀ PABALSTA SIA “LIELVĀRDES REMTE ” VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJAM ILGONIM IGAUNIM PIEDZIŅU NO LIELVĀRDES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA AIVARA TROSKAS

 

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 2015.gada 18.februārī nolēma saukt pie administratīvās atbildības Lielvārdes novada domes priekšsēdētāju Aivaru Trosku, jo Aivars Troska pildot Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja valsts amatpersonas amata pienākumus neievēroja likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktos ierobežojumus, atlaišanas pabalsta vai jebkāda cita veida kompensācijas izmaksāšanā, valdes loceklim, pārkāpa likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu rīkoties ar pašvaldības mantu.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma mērķis, kas noteikts 1.pantā, ir panākt, lai publiskas personas finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērst to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, kā arī ierobežot valsts amatpersonu korupciju.

Lielvārdes novada dome atbilstoši apstiprinātajam budžetam racionāli un lietderīgi izlieto pašvaldības finanšu līdzekļus un veic kontroli par to izlietojumu. Turklāt likuma “Par pašvaldībām” 77.pantā ir noteikts, ka, ja pašvaldības amatpersona, pildot amata pienākumus, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījusi zaudējumus pašvaldībai, tai ir pienākums tos atlīdzināt.

Arī valsts pārvaldes iekārtas likuma 90.pantā noteikts, ja amatpersona, pildot amata pienākumus, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījusi mantiskus zaudējumus publiskai personai, tā prasa, lai amatpersona atlīdzina zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā minēto, jautājuma izlemšana par to, vai ir notikusi pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana, ir Lielvārdes novada domes kompetencē, turklāt, konstatējot, ka zaudējumus ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījušas Lielvārdes novada domes amatpersonas vai pašvaldības dibinātas iestādes vai kapitālsabiedrības amatpersonas, Lielvārdes novada domei ir tiesības sniegt civilprasību tiesā par pašvaldībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 90.pantu, atklāti balsojot: par __; pret__; atturas __, Lielvārdes novada dome nolemj:

 

1.Piedzīt no domes priekšsēdētāja Aivara Troskas nepamatoti izmaksāto pabalstu SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētājam Ilgonim Igaunim.

 

 

Lēmumprojektu sagatavoja

Lielvārdes novada domes deputāts Jānis Āboliņš

 

Domes priekšsēdētājs ir nolēmis virzīt šo jautājumu izskatīšanai ārkārtas domes sēdē, un kas ir visinteresantākais, slēgtā domes sēdē.

http://www.lielvarde.lv/upload/pashvaldiba/domes_sedes/2014/domes_sede_nr6_2015.pdf

Manā iesniegumā netiek aizskarti fizisko personu dati, līdz ar to nav saprotama domes priekšsēdētāja rīcība un otrdien domes sēdē pieprasīšu šo jautājumu skatīt atklāti.

Nepatiesu ziņu atsaukums

15.12.2014. blogā publicētajā rakstā “Tiesa uzliek administratīvo sodu Latvijas Reģionu apvienībai” tika minēts, ka “uz plakāta reklamējās domes deputāts, jurists, Jānis Mazitāns”. Informācija tika izvietota pēc iedzīvotāju norādītās informācijas. Kā šodien, pēc 4 mēnešiem informēja Valsts policija, šī iedzīvotāju sniegtā informācija neatbilst patiesībai un atvainojos Jānim Mazitānam par neprecīzo informāciju un sagādātajām neērtībām.

Aicinu turpmāk iedzīvotājus un domes amatpersonas ziņot man par neprecīzu informāciju, ja tāda ir publicēta šajā blogā. Ceru, ka turpmāk lai paziņotu par neprecīzu informāciju šajā blogā netiks iesaistīta Valsts policija, jo domāju, ka Valsts policijai ir daudz citu lietu, kur izmantot savu resursu.

Par to, kā turpmāk SIA “Lielvārdes Remte” piedzīs parādus

Lielvārdē, Edgara Kauliņa alejas 12 nama (mājai, kurai Remte plānoja jumtu nomainīt par 120 000,-EUR) iedzīvotāji ir nodibinājuši savu dzīvokļu īpašnieku biedrību un plāno paši veikt mājas apsaimniekošanu. Ja līdz šim māju pārņemšana bija formāla un vienkārša, tad šobrīd stājoties amatā jaunajam SIA “Lielvārdes Remte” juristam Imantam Circinam, ir izdomāts veids, kā neko nedarot atgūt pašu SIA “Lielvārdes Remte” radītos parādus. Tagad, ja mājas dzīvokļu īpašnieki vēlēsies apsaimniekot paši savu māju, ir jānoslēdz cesijas līgums, ar kuru dzīvokļu īpašnieku biedrība apņemas apmaksāt SIA “Lielvārdes Remte” izveidotos parādus. Perfekts risinājums – juristam nekas nav jādara, dzīvokļu īpašnieki sametās valsts nodevām un atgūst SIA “Lielvārdes Remte” parādu. Bet ja nē, kad cienījamais jurists atgūs šajā cesijas līgumā minētos 10 000,- EUR? Un cik ilgi tad šāds parāds veidosies?

Pielikumā cesijas līguma projekts, spriediet paši!

Image (18) Image (19)

Apsveicu SIA “Lielvārdes Remte” ar jaunu izpilddirektoru!

Diemžēl SIA “Lielvārdes Remte” kārtējo reizi ir cietusi juridisku sakāvi, šoreiz pret bijušo valdes priekšsēdētāju Olitu Krastiņu. Rīgas rajona tiesa ir atjaunojusi Olitu Krastiņu izpilddirektores amatā. Vai Aivars Troska vēl ilgi šādā veidā tērēs Lielvārdes novada iedzīvotāju naudu?

 

Ievadot lietas numuru vai tiesas pavēstes numuru, varat iegūt datus par Jūsu interesējošās lietas tiesvedības gaitu.

Lietas numurs: c33471014
atrasti 1 ieraksti

Lietas numurs C33471014
Lieta patlaban atrodas Rīgas rajona tiesa
Adrese 10 (ieeja no Aiviekstes iela 5)
Tālrunis 67812255
e-pasts riga@tiesas.lv

Lietas numurs C33471014
Tiesa, kas izskatījusi lietu Rīgas rajona tiesa
Lietas veids Civillietas
Tiesu instance Pirmā instance
Tiesnesis Ieva Bāliņa
Lietas saņemšanas datums 12.11.2014
Lietas izskatīšanas rezultāts izskatīta
Izskatīšanas datums 07.04.2015
Izskatīšanas rezultāts Prasība apmierināta

Notikušās/atceltās tiesas sēdes

Tiesa Datums Sēžu zāle Tiesnesis Sēdes iznākums
Rīgas rajona tiesa 21.01.2015 Ieva Bāliņa Notikusi (bez rezultāta)
Rīgas rajona tiesa 04.02.2015 Ieva Bāliņa Notikusi (bez rezultāta)
Rīgas rajona tiesa 25.02.2015 Ieva Bāliņa Notikusi (bez rezultāta)
Rīgas rajona tiesa 24.03.2015 Ieva Bāliņa Notikusi (bez rezultāta)
Rīgas rajona tiesa 07.04.2015 Ieva Bāliņa prasība apmierināta

Nolēmumi

Pasludināšanas datums Nolēmums Tiesa, kurā taisīts nolēmums Tiesnesis Spēkā esamība
07.04.2015 Spriedums par prasības apmierināšanu Rīgas rajona tiesa Ieva Bāliņa